Bevraging psychosociale risico's           in tijden van Corona

Ben jij ook benieuwd naar de impact van Corona op de psychosociale risico's?
Wil je op een volgende lockdown beter voorbereid zijn op basis van een interne analyse?
Hoe ver sta je nog van het nieuwe normaal?
Welke maatregelen kunnen we nemen om ons grootste kapitaal, onze medewerkers, te motiveren? 

Auxilios stak samen met Public Minds de handen ineen om een GRATIS SCAN uit te voeren! Hierbij worden de belangrijkste aspecten van de werkbeleving online bevraagd, met een focus op de impact van Corona. 

Meld je hieronder aan voor de praktische uitwerking! 

Psychosociale risico's zijn: "de kans in hoofde van een werknemer op psychische schade die al dan niet gepaard kan gaan met lichamelijke schade ten gevolge van een blootstelling aan factoren inzake de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden en/of de interpersoonlijke relaties op het werk waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.  

Public Minds is een onderzoeks- en adviesbureau met als doel om organisaties essentiële inzichten te bieden om succesvolle keuzes te kunnen maken. Aan de hand van het verzamelen van feedback, het analyseren van de data en het vertalen in richtinggevend advies worden de pijnpunten van de organisatie duidelijk naar boven gebracht. In dit onderzoek naar werkbeleving opteren we voor gevalideerde vragensets die zaken als arbeidsverhoudingen, arbeidsinhoud, autonomie etc. in kaart brengen. Onze aanpak is erg hands-on. De bevindingen vertalen we in toegankelijke rapporten die aan duidelijke acties kunnen gekoppeld worden. Eén van de mogelijke acties is een diepgaandere vervolgbevraging die de geïdentificeerde knipperlichten nader onderzoekt. 

Waarom deze analyse uitvoeren?

 • Het welzijn van je medewerkers is belangrijk. 
 • Wettelijke verplichting: elke onderneming moet een psychosociaal welzijnsbeleid voeren. (Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag) Het is aanbevolen om samen met de verschillende partijen (HR, interne preventiedienst, hiërarchische lijn,...) een integraal psychosociaal welzijnsbeleid op te stellen. Een preventieve aanpak van psychosociale risico's (waaronder burn-out) moet beschreven staan in een plan, dat gebaseerd is op feiten. Deze gratis scan is het ideale voortraject voor een psychosociale risicoanalyse analyse en kan een eerste zicht bieden op de aanwezige pijnpunten. 
 • Financieel voordeel. Werken aan een betere werkbeleving, betekent minder verloop en minder verzuim, maar ook een daling van het aantal fouten en arbeidsongevallen en een hogere productiviteit. Om niet te spreken over het niet moeten betalen van schadeclaims tegen jou als werkgever.
 • We hebben de expertise in huis om de risico's alsook de verbeterpunten in kaart te brengen en een actieplan op maat op te stellen.

Stappenplan

Meten

Om onderzoeksresultaten te verkrijgen hebben we data nodig. Hiervoor betrekken we de medewerkers: we laten hen individueel online een vragenlijst invullen (duurtijd is maximum 5 minuten) en garanderen hierbij anonimiteit volgens de regels van de GDPR-kunst. 

Weten

Nadat de dataverzameling compleet is wordt deze gecontroleerd op onregelmatigheden en vervolgens getoetst op betrouwbaarheid en representativiteit. De verkregen dataset vormt de basis om statistische analyses uit te voeren. 

Verbeteren 

Door middel van een overzichtelijk en bruikbaar rapport worden de resultaten grafisch voorgesteld. Indien gewenst voorzien we in een persoonlijke toelichting om de resultaten verder te bespreken en te interpreteren. 

Waarom werken met een vragenlijst?

 • Gestandaardiseerd: iedereen krijgt dezelfde vragen en antwoordmogelijkheden.
 • Inventaris met groot bereik: informatie van alle medewerkers op eenzelfde moment, ook in grote ondernemingen.
 • Anoniem.
 • Wetenschappelijk onderbouwd.
 • Objectieve meting van de subjectieve beleving.
 • Mogelijkheid tot vergelijking tussen diensten onderling indien er voldoende respondenten zijn.
 • Benchmark (vergelijking met andere ondernemingen).
 • Mogelijkheid om evolutie na te gaan via herhaling van meting.
 • Mogelijkheid om diepgaander in te gaan op bepaalde topics
 • Veel stof voor gesprek.
 • Cijfers zijn vaak een trigger om maatregelen te nemen of om bepaalde thema's te 'objectiveren'.
 • Cijfers kunnen een 'gekend' probleem relativeren.

Wens je een uitgebreide analyse naar de werkbeleving en psychosociale risico's binnen je onderneming?

Deze gratis scan is een ideaal voortraject op een psychosociale risicoanalyse. De eventuele psychosociale risico's die aanwezig zijn binnen je onderneming worden voor een eerste keer afgetoetst in deze gratis vragenlijst. Op die manier krijg je zicht op de aanwezige pijnpunten en kan je de risicoanalyse veel gerichter uitvoeren, bijvoorbeeld aan de hand van een uitgebreide bevraging. Public Minds ontwikkelde hiertoe een scan op 8 dimensies die de verschillende aspecten van werkbeleving in kaart brengt. Hierbij is 60% subsidie mogelijk met de werkbaarheidscheques. Meer info over de werkbaarheidscheques vind je hier

Privacyverklaring