Organisatie en remuneratie

DOELSTELLING

We streven continu naar bijkomende meerwaardes op het vlak van het vinden en het inzetten van personeel.  De juiste man of vrouw op de juiste plaats is meer dan ooit van belang. De doelstelling van ons remuneratiebeleid is dan ook het aantrekken, motiveren en behouden van de medewerkers die we nodig hebben om de strategische en operationele doelstellingen te behalen. Weddes niet alleen zien als een kost, maar als een stimulans. Hiervoor zal best in een vast patroon een vergaderfrequentie afgesproken worden. 

In het licht van het remuneratiebeleid wordt ook de structuur van de firma onder de loep genomen.

Daarnaast kunnen onze consultants jullie voor een korte of langere termijn ondersteunen op vlak van payroll. Onze expertise zorgt ervoor dat we jullie volledig administratief kunnen ontlasten en kunnen bijstaan met advies bij payroll-gerelateerde vragen.


AANPAK UITWERKING REMUNERATIEBELEID 

1. Organisatie onder de loep 

 • Analyseren van de huidige situatie aan de hand van een SWOT-analyse in overleg met verantwoordelijken en directie 
 • Opstellen van de ideale organisatie op basis van een organigram
 • Actieplan en lange termijn planning rond realisatie van de ideale organisatie (aantrekken juiste competenties, opleiding, coaching, herschikking binnen organisatie,...)
 • Alvorens de verloning te bekijken, wordt er ook rekening gehouden met de bedrijfsfilosofie en de gewenste effecten die men op basis van het remuneratiebeleid wil bekomen.

Deze verschillende stappen worden voornamelijk genomen  in individuele gesprekken en workshops.

2. Remuneratie

 • De basis voor het remuneratiebeleid vormen uiteraard de functiebeschrijvingen. Alle functies worden in kaart gebracht volgens de nieuwe structuur. Indien nodig worden de competentieprofielen geupdated of opnieuw gevalueerd.
  Het op punt zetten van deze competentieprofielen kan/moet met de leidinggevende gebeuren, maar dat kan in functie van de nieuwe organisatie gebeuren zonder reeds van verloning te spreken. 

Op basis van deze informatie worden alle interne functies tegenover elkaar afgewogen. De objectieve inbreng van iemand op afstand is hierbij noodzakelijk om een zo eerlijk mogelijk beeld op de situatie te geven. De functies worden gewogen op een aantal parameters aan de hand van de wegingsmatrix die door Auxilios werd uitgewerkt.  

 • Aan de hand van de weging worden bedrijfseigen klassen en loonbanden opgesteld waarvoor per klasse een remuneratiereglement wordt opgesteld. Hierbij wordt uiteraard ook een benchmarking gedaan voor gelijkaardige profielen bij de concurrentie. 

 • Hierbij wordt steeds ook de te verwachten kostprijs afgetoetst met de mogelijkheden en de effecten op korte en langere termijn. Het herwerken van het remuneratiebeleid zal immers zelden op korte termijn goedkoper zijn, de winst zit hem vooral op langere termijn: de mensen worden correct betaald en hiermee behoudt jullie onderneming ook zijn concurrentievoordeel. 

 • Eenmaal dit alles is goedgekeurd, stellen we het evaluatiesysteem op zodat het voor medewerkers duidelijk is wat ze moeten doen om recht te krijgen op loonsverhogingen. 

 • De Auxilios consultant verzorgt hierbij ook de communicatie naar alle betrokken partijen (directie, leidinggevenden, ondernemingsraad...)
 • Daarnaast voorziet Auxilios ook in een opleiding op maat voor de hiërarchische lijn om de beoogde effecten zo goed mogelijk als hefboom te gebruiken (evaluaties, gesprekken, omgaan met negatieve boodschap...

PAYROLL

Wat kunnen jullie verwachten bij een ondersteuning van jullie payroll?

 • Expertise over zowel loonadministratie als sociaaljuridische vragen.
 • Snelle en flexibele oplossing bij korte noden (zwangerschapsvervanging, tijdens zoektocht naar nieuwe werknemer...) als bij langdurige noden (extra mankracht maar onvoldoende voor nieuwe werknemer).
 • Payroll ondersteuning kan zowel van op afstand als bij jullie op het bedrijf.

Philippe Carels

Sales manager, DL Chemicals

Eén van de doelstelling van dit project was om samen het management de toekomst verder te bepalen. Tevens dienden we in de organisatie een soliedere structuur uit te bouwen. We leerden in deze sessie elkaar op een andere en beter manier kennen. De constante groei naar een hecht team is 1 van de belangrijkste verwezenlijkingen. Het is door de constante uitdagingen die we van Dirk in de sessies kregen dat we tot nieuwe inzichten en nieuwe werkmethoden gekomen zijn. Het meest belangrijkste aspect blijft, los van de vele praktische verwezenlijkingen, de intermenselijke waarden en acties binnenin het team. Ook in het verdere dagelijkse samenwerken met elkaar stellen we duidelijk vast dat er beter en intenser samengewerkt wordt, de kleine kantjes zijn eraf en iedereen begrijpt elkaar beter. Er zijn ook veel praktische realisaties geweest zoals bvb functieprofielen, werkinstructies ea zaken die we samen uitgebouwd hebben en die voor iedereen binnen de organisatie duidelijk brengen. Deze duidelijkheid wordt ook dagelijks in alle communicatie doorgetrokken.

Contacteer ons voor meer info

Privacyverklaring