WEDSTRIJDREGLEMENT

"Win een duo-VIP- ticket voor Club Brugge - Galatasaray op 18/9/19!" (wedstrijd 6 september 2019 - 16 september 2019)

Wedstrijd georganiseerd door Auxilios

Deze wedstrijd met de naam "Win een duo-VIP- ticket voor Club Brugge - Galatasaray!" (wedstrijd 6 september 2019 - 16 september 2019) (hierna "de wedstrijd" genoemd) wordt georganiseerd door Auxilios bvba (hierna "Auxilios" genoemd), Breidelstraat 8, 8820 Torhout, BTW BE 0887 411 725, RPR Oostende.

 1. De wedstrijd start op 6 september 2019 en eindigt op 16 september 2019 om 12u.
 2. De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon van minstens 18 jaar oud die deelneemt in eigen naam en die gedomicilieerd is in België.
 3. Personeelsleden (werknemers en zelfstandigen) van Auxilios bvba, evenals de gezinsleden van deze personen, mogen niet aan deze wedstrijd deelnemen.
 4. Op de wedstrijdpagina moeten de deelnemers aanduiden welke dienst Auxilios niet aanbiedt. Er is slechts 1 antwoord mogelijk. Daarnaast moeten de deelnemers een schiftingsvraag beantwoorden. Deze vraag zal de winnaars bepalen. Tot slot moeten de deelnemers Auxilios volgen via social media (Instagram en/of Facebook en/of LinkedIn) en zich inschrijven voor de wedstrijd door hun persoonsgegevens in te vullen (voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer) en het wedstrijdreglement te aanvaarden.
 5. De winnaar van de wedstrijd is de deelnemer die het correcte antwoord gaf op de vraag rond de diensten van Auxilios én die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderd heeft én die een pagina op social media (Instagram en/of Facebook en/of LinkedIn)van Auxilios volgt. In geval van ex aequo bij het gegeven antwoord op de schiftingsvraag wint de deelnemer van wie antwoord het eerst werd ingediend. De winnaar ontvangt een duo VIP-ticket voor de wedstrijd Club Brugge - Galatasaray op 18 september 2019. De andere kosten blijven ten laste van de winnaar.
 6. De deelname aan de wedstrijd is gratis en verplicht de deelnemer in geen geval tot de aankoop van een product of dienst van Auxilios. Iedere deelnemer mag gedurende de volledige wedstrijdperiode slechts 1 keer meedoen. Bij meerdere deelnamepogingen wordt er bij de selectie van de winnaar alleen rekening gehouden met de eerste deelname.
 7. De deelname is slechts geldig op voorwaarde dat het deelnameformulier (terug te vinden op www.auxilios.be ) correct is ingevuld met de volledige vermelding van de persoonsgegevens van de deelnemer (voornaam, naam, emailadres en telefoon). Elk deelnameformulier dat onvolledig is ingevuld (doordat het bijvoorbeeld verkeerde of onvolledige persoonsgegevens bevat) of door Auxilios wordt ontvangen buiten de in dit reglement vermelde deelnameperiode, wordt als ongeldig beschouwd. De deelnemers geven Auxilios de toestemming om na te gaan of hun identiteit en persoonsgegevens overeenstemmen met hun identiteitskaart. Bij valse verklaringen of foutieve vermeldingen van de deelnemers in verband met hun identiteit of andere persoonsgegevens wordt hun deelname aan deze wedstrijd als ongeldig beschouwd. De door Auxilios gevraagde informatie moet binnen de opgegeven termijn aan Auxilios worden bezorgd. Bij valse verklaringen, foutieve vermeldingen of vertragingen van de deelnemers in de mededeling van de door Auxilios gevraagde informatie wordt hun deelname aan deze wedstrijd als ongeldig beschouwd. Auxilios aanvaardt geen klachten over de organisatie van de wedstrijd, behoudens ernstige of opzettelijke fout van Auxilios.
 8. Als de wedstrijd door technische problemen of overmacht vroegtijdig wordt stopgezet, zal de winnaar worden gekozen uit de mensen die al hebben deelgenomen aan de wedstrijd.
 9. De aanduiding van de winnaars kan in geen geval worden betwist, behoudens ernstige of opzettelijke fout van Auxilios.
 10. De gewonnen prijs is op naam. Het is niet overdraagbaar en kan in geen geval worden ingeruild voor andere producten of diensten. De toekenning van deze prijzen kan in geen geval worden betwist, behoudens ernstige of opzettelijke fout van Auxilios. In geval van annulering van de prijs zoals beschreven in artikel 6 door onmacht kunnen noch Auxilios, noch derden (waarop in het kader van deze wedstrijd een beroep wordt gedaan) aansprakelijk worden gesteld. Er kan ook geen aanspraak worden gemaakt op een andere prijs of vergoeding. Het doorverkopen van voetbaltickets is ten strengste verboden. Dergelijke praktijken maken het voorwerp uit van strafrechtelijke sancties overeenkomstig art. 38 en 39 van de Voetbalwet (Wet van 21 december 1998).
 11. Behoudens zware of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch Auxilios, noch haar personeelsleden, noch derden waarop in het kader van deze wedstrijd een beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor elke mogelijke schade die uit de organisatie van deze wedstrijd kan voortvloeien, met inbegrip van de deelname aan de wedstrijd, de aanduiding van de winnaar en de toekenning van de prijs. Onder datzelfde voorbehoud kunnen noch Auxilios, noch de voornoemde personen aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk technisch probleem tijdens het verloop van de wedstrijd, bij henzelf, bij een deelnemer aan de wedstrijd en/of een derde (met name bij een defect of bij nietbeschikbaarheid van internet, communicatie- of verbindingsproblemen), dat zou leiden tot een onderbreking van de wedstrijd, een vertraging in de deelname aan de wedstrijd of in de organisatie ervan, of tot een wijziging of verlies van gegevens (met inbegrip van het deelnameformulier) van een deelnemer aan de wedstrijd. Als de wedstrijd wegens overmacht of ten gevolge van een gebeurtenis buiten haar wil om, moet worden geannuleerd, opgeschort of gewijzigd, zal Auxilios in geen geval een schadevergoeding verschuldigd zijn. Onder datzelfde voorbehoud kunnen noch Auxilios, noch de voornoemde personen aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijs of de relatie met de distributeur(s) van de prijs. Auxilios geeft geen enkele persoonlijke garantie met betrekking tot de prijs en wijst alle rechten en garanties van de prijs ten opzichte van de winnaars door naar de distributeur(s). Eventuele klachten over de kwaliteit van de prijs of de afhandeling door de distributeur(s) moeten rechtstreeks worden gericht aan de betreffende distributeur(s) van de betrokken prijs. De winnaars staan in voor alle garanties en nodige of nuttige verzekeringen met betrekking tot de prijs, ze ontslaan Auxilios van deze verantwoordelijkheid.
 12. Alle deelnemers en de winnaar verliezen hun aanspraak op de prijs als blijkt dat frauduleuze praktijken, in welke vorm ook, werden toegepast of indien te kwader trouw ongeoorloofde afspraken werden gemaakt tussen deelnemers om hun winstkansen te beïnvloeden. Auxilios behoudt zich het recht voor om indien nodig de toegekende prijs terug te vorderen of de betrokken deelnemers uit te sluiten van deelname aan toekomstige Auxilios-wedstrijden. De uitsluiting kan in geen geval worden betwist, behoudens ernstige of opzettelijke fout van Auxilios.
 13. Auxilios brengt de winnaar van de wedstrijd per e-mail en/of telefoon op de hoogte. Wie niet reageert voor 20u op 16/09/19, wordt de winnaar gekozen op dezelfde manier als bij de eerste bepaling, met uitsluiting van de winnaar die niet reageerde. Auxilios behoudt zich het recht voor om eveneens mededelingen te doen via de Auxilios Facebook pagina (https://www.facebook.com/auxiliosbvba/); de Auxilios Instagram pagina (https://www.instagram.com/auxiliosontheroad/?hl=nl); de Auxilios LinkedIn pagina (https://www.linkedin.com/company/auxilios) en de eigen website (https://www.auxilios.be).
 14. Over deze wedstrijd wordt geen informatie verschaft, met uitzondering van het inlichten van de winnaar zoals bepaald in artikel 13 hierboven en van de bekendmaking van dit reglement op https://www.auxilios.be/l/win-vip-tickets/. Onder voorbehoud van deze uitzonderingen worden er dan ook geen brieven, telefoongesprekken of emails over deze wedstrijd beantwoord.
 15. De persoonsgegevens van de deelnemers die in het kader van de wedstrijd aan Auxilios worden meegedeeld, worden door Auxilios verwerkt met het oog op marketing van HR-diensten (waaronder de organisatie van deze wedstrijd) en centraal cliëntenbeheer. Elke deelnemer kan kennisnemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en ze laten verbeteren. Hij of zij kan zich op verzoek gratis verzetten tegen de verwerking door Auxilios van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben met het oog op direct marketing. Voor meer informatie kunnen de deelnemers de privacyverklaring (https://www.auxilios.be/privacyverklaring/) van Auxilios raadplegen.
 16. De deelnemers van de wedstrijd geven Auxilios toestemming om hun persoonsgegevens (meer bepaald naam, voornaam en adres) op de website www.auxilios.be op het even welke drager (Facebookpagina, drukwerk, publicaties, film of video, voetbalsite, enz.) te gebruiken (met name te reproduceren en/of publiek te maken) voor marketingdoeleinden van Auxilios, zonder hiervoor recht te hebben op enige vergoeding, met uitzondering van de prijs bedoeld in artikel 6.
 17. Eenieder die een of meer geldige toegangstickets voor een voetbalwedstrijd verdeelt of verkoopt, zij het in strijd met het distributiesysteem dat volgens de uitvoeringsbepalingen overeenkomstig of krachtens deze wet is opgesteld, of zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de inrichter met de bedoeling om de nationale of internationale voetbalwedstrijd te hinderen of voor persoonlijk gewin, kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een boete van vijf tot vijfhonderd euro of tot een van die straffen.
 18. Elke deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen. De deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt en dat hij of zij elke beslissing zal aanvaarden die de organisatoren nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.
 19. Het Belgische recht is van toepassing.