Samenwerkingsvoorwaarden

Spontane voorstelling kandidaten 

  • Auxilios stelt op regelmatige tijdstippen kandidaten voor die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Deze kandidaten werden onderworpen aan een eerste mondelinge screening. Enkel kandidaten die deze screening positief hebben doorstaan, worden in de voorstellingen opgenomen.
  • Door goedkeuring van deze samenwerkingsvoorwaarden, ontvangt het bedrijf mits het akkoord van de respectievelijke kandidaat zijn/haar volledige cv.
  • Het bedrijf verbindt zich ertoe om de gegevens van de kandidaat discreet te behandelen en niet aan derden door te geven. Het bedrijf moet op ieder moment de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacyregelgeving respecteren.
  • Deze voorwaarden blijven na goedkeuring geldig voor onbepaalde duur. Het bedrijf kan dit op ieder moment stopzetten door een eenvoudige mededeling aan Auxilios. De kandidaten die voorgesteld werden voor het stoppen van de overeenkomst, blijven onder dezelfde voorwaarden vallen tot 6 maanden na stopzetting.
  • Bij opstart van de kandidaat is het bedrijf 750,- euro (exclusief BTW) verschuldigd aan Auxilios. Deze prijs wordt elk jaar geïndexeerd. Wanneer er andere wijzigingen aan deze overeenkomst zouden zijn, zal het bedrijf hiervan per mail geïnformeerd worden.
  • De nietigheid of afdwingbaarheid van één bepaling van deze overeenkomst brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst in het gedrang.
  • Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.


Dirk Vandemaele
Zaakvoerder
Auxilios bv


Privacyverklaring