Coachingstraject leidinggevenden

DOELSTELLING

Leidinggevenden begeleiden op vlak van hun taakgebieden en de noodzakelijke competenties van de leidinggevenden versterken door praktische cases uit te werken.

Ons duurzaam en langdurig traject voor leidinggevenden brengt jouw medewerkers samen om van elkaar te leren en andere zaken uit te proberen binnen een afgebakende periode. Ze krijgen concrete handvaten om hun vaardigheden aan te sterken en vanuit hun rol het rendement van jouw organisatie te doen stijgen.  


ONZE AANPAK

Afstemming
Ter optimalisatie van de inhoud van de coaching en een perfecte afstemming op de noden binnen uw organisatie, vragen wij om een uitgebreide voorbereiding in te plannen waarbij we onder meer de deelnemers screenen.

Voor de voorbereiding voorzien we volgende stappen:

 • Gesprek met de betrokken werknemers
 • Analyseren huidige werkwijze
 • Verwerking in het programma van het coachingstraject

Afstemming
We willen een perfecte afstemming tussen de inhoud van de workshops en de noden binnen jouw organisatie bekomen. Daarom vragen wij om een uitgebreide voorbereiding in te plannen waarbij we onder meer de deelnemers screenen.

Bij de voorbereiding voorzien we volgende stappen:

 • Gesprek met de betrokken werknemers
 • Analyseren huidige werkwijze
 • Relevante cases verwerken in de workshops

14 workshops 

We kiezen bewust om de workshops in halve dagen te laten doorgaan en te verspreiden over een volledig werkjaar. Op die manier kunnen de leidinggevenden oefeningen in real life uitproberen en in een veilige omgeving bespreken. We stimuleren de deelnemers om zaken uit te proberen en veranderingen aan te durven gaan. Zichzelf kritisch in vraag stellen zal centraal staan gedurende het volledige traject. De voorgestelde thema's zijn onderwerpen waar elke leidinggevende mee geconfronteerd wordt tijdens zijn loopbaan, maar kunnen ook aangepast worden op maat van de organisatie.

Tussentijds is het ook mogelijk om een individuele begeleiding op te starten. In samenspraak met de organisatie wordt ingespeeld op specifieke noden.

 • De verschillende sessies worden in onderling overleg met de betrokken partijen ingepland en gespreid over een langere periode (bv. 1 thema per maand). Dit zal enkel gebeuren na overleg en goedkeuring van de betroffen verantwoordelijke.
 • De thema's kunnen aangepast worden volgens de behoeftes binnen het bedrijf. Sessie 1 en 2 zijn verplichte sessies omdat zij een basis leggen voor het verdere traject.
 • Het is aangewezen om minstens 8 sessies in te plannen gespreid over een langere periode.


Inhoud traject:

Sessie 1: Bewustmaking verantwoordelijkheden van een leidinggevende

 1. Doelstelling van de begeleiding (voorbereid met HR en directie)
 2. Case:
 • Functiebeschrijving

 • Kerncompetenties

 • Verwachtingen

Sessie 2: Wat is de rol van de leidinggevende in het personeelsbeleid?

 1. Praktische workshop op vlak van behoeftedetectie tussen productie en personeel
 2. Wat wordt meer verwacht, minder verwacht of mag blijven bestaan zoals het nu loopt?

Sessie 3: Onthaal en opleiding na analyseren van competenties

 1. Pro's en contra's huidig onthaal - opleidingstraject
 2. Verschil onthaal - opleiding
 3. Waarom opleiding?
 4. Case: stappenplan opleiding (toegepast op bedrijfseigen thema)
 5. Leervormen
 6. Praktijkgericht aanleren
 7. Omgaan met diverse persoonlijkheidsprofielen

Sessie 4: Optimaal communiceren naar personeel

 1. Oefening: Wat communiceer je naar de werknemers?
 2. Communicatiematrix op afdelingsniveau (doelgroep, soort informatie, kanaal, termijn, ...)
 3. Cascadesysteem - wie geeft informatie?
 4. Overlopen communicatiekanalen
 5. Pro's en contra's kanalen
 6. Brainstorm nieuwe kanalen
 7. Bepalen vaste communicatiekanalen (intern/extern)

Sessie 5: Verbeteren gespreks- en feedbacktechnieken tussen leidinggevenden en werknemers

 1. Voorbeelden van een opvolgingsgesprek, functioneringsgesprek, feedbackgesprek, slecht nieuws gesprek, exitgesprek, ...
 2. Case: rollenspel (start sessie + einde sessie)
 3. Gesprekstechnieken (luisteren - samenvatten - doorvragen)
 4. Feedbacktechnieken (beschrijven - uiten - specifiëren - consequenties)
 5. Soorten vragen
 6. Valkuilen
 7. Bijsturingsgesprekken
 8. Afronden gesprek
 9. Doelstellingen en afspraken bepalen

Sessie 6: Stijlen leiding geven analyseren + kunnen succesvol delegeren + coachen

 1. Oefening: diverse stijlen van leiding geven
 2. Bedrijfsdoelstellingen/waarden
 3. Hoe best delegeren?
 4. Opvolgen
 5. Tools i.f.v. delegeren: formeel of informeel overleg
 6. "Coachen" is meer dan "leiding geven"
 7. Wat is coachen?
 8. Link bedrijven - sport

Sessie 7: Motiveren personeel

 1. Ontstaan demotivatie (signalen, hoe zichtbaar?, ...)
 2. Case: motivatoren
 3. Voorbereiding
 4. Motivatiegesprek (beloon goed resultaten en correct gedrag - ontmoedig fout gedrag)
 5. Vragenlijst behoefteonderzoek
 6. Doelstellingen (SMART)
 7. Opvolging motivatie personeel

Sessie 8: Omgaan met flexibiliteit bij mijn werknemers?

 1. Bedrijfsstrategie
 2. Flexibiliteit in functie van de arbeidsreglementering
 3. Aangepaste werktijden met meer of minder personeel
 4. Flexibiliteit in + en -
 5. Nieuwe vormen van flexibiliteit
 6. Diversiteitsbeleid (allochtonen, ouderen, vrouwen, anderstaligen, laaggeschoolden, ...)

Sessie 9: Toezicht op kwaliteits- en veiligheidsbeleid

 1. Visie kwaliteit
 2. Visie veiligheid
 3. Aanwezige middelen en procedures
 4. Link naar vorige sessies (leiding geven, motiveren, coachen, verwachtingen, opleiding, ...) m.b.t. kwaliteit en veiligheid

Sessie 10: Actieve bijdrage tot continu verbeteren

 1. Waarom continu verbeteren?
 2. Visie m.b.t. technologie (strategie)
 3. Link huidige arbeidsmarkt
 4. Case: mentale flexibiliteit aanwezig/niet aanwezig bij team
 5. Link naar vorige sessies (leiding geven, motiveren, coachen, verwachtingen, opleiding, ...) m.b.t. continu verbeteren

Sessie 11: Omgaan met moeilijke karakters - assertiviteit

 1. Hoe moeilijke karakters herkennen?
 2. Wat kan de invloed zijn van moeilijke karakters op de collega's?
 3. Strategisch aanpakken of verwijderen?

Sessie 12: Weerstand tot verandering overwinnen

 1. Communicatie bij verandering
 2. Weerstanden inschatten
 3. Anticiperen op verwachte weerstanden
 4. Hoe verandering motiveren?

Sessie 13: Time management

 1. Zelfanalyse
 2. Bepalen tijdrovers
 3. Definiëren van doelstellingen en bepalen van prioriteiten
 4. Efficiënt werken
 5. PC & E-mailgebruik
 6. Tips & Tricks

Sessie 14: Burn-out

 1. Definitie burnout
 2. Mechanismen bij burnout
 3. Symptomen
 4. Wie gevoelig?
 5. De rol van de werkgever

Evaluatie

Na het traject wordt een grondige evaluatie gemaakt van de resultaten. Er wordt samen met jou geanalyseerd of er processen en veranderingen in gang zijn gezet en of competenties geoptimaliseerd zijn. Uit deze analyse kan eventueel een vervolgaanpak besproken worden.


Aanvulling workshops: implementatie HR-tools

Tijdens het traject (of nadien) kunnen de effectieve implementatie van HR-tools samen aangepakt worden. Op deze manier kan een synergie gecreëerd worden tussen enerzijds het inoefenen van de nodige skills en het effectief invoeren van nodige hulpmiddelen om hun rol beter in te vullen. Dit kan bijvoorbeeld het opstellen van functieprofielen zijn, het ondersteunen in werven van nieuwe teamleden, het uitwerken van een beter loonbeleid, het opmaken van opleidingsplannen of het invoeren/ondersteunen van evaluatiegesprekken zijn.

De workshops zullen dan ook telkens afgestemd worden op het lopende HR-product zodat zij betrokken zijn bij de opstelling van de hulpmiddelen en ze op de correcte manier kunnen toepassen. 

Privacyverklaring