Productfiche coachingstraject leidinggevenden

DOELSTELLING

Uw leidinggevenden begeleiden op vlak van hun taakgebieden en de noodzakelijke competenties van de leidinggevenden versterken door praktische cases uit te werken.

Ons duurzaam en langdurig traject voor leidinggevende brengt uw medewerkers samen om van elkaar te leren en andere zaken uit te proberen binnen een ondersteunende periode. Ze krijgen concrete handvaten om hun vaardigheden aan te sterken en vanuit hun rol het rendement van uw organisatie te doen stijgen.  


ONZE AANPAK

Afstemming
Ter optimalisatie van de inhoud van de opleiding en een perfecte afstemming op de noden binnen uw organisatie, vragen wij om een uitgebreide voorbereiding in te plannen waarbij we onder meer de deelnemers screenen.

Voor de voorbereiding voorzien we volgende stappen:

 • Gesprek met de betrokken werknemers
 • Analyseren huidige werkwijze
 • Verwerking in het programma van het coachingstraject

12 workshops

De workshops duren telkens een halve werkdag en worden verspreid over een volledig werkjaar zodat er voldoende ruimte is om opdrachten tussendoor mee te geven. Op deze manier worden de leidinggevenden gestimuleerd om zaken uit te proberen, veranderingen aan te durven en zichzelf kritisch in vraag te stellen. Na de gezamenlijke sessie is er de mogelijkheid tot individuele begeleiding. Dit zal enkel gebeuren na overleg en goedkeuring van de betroffen verantwoordelijke. Dit allemaal binnen een omkadering van ondersteuning en follow up.

De thema's kunnen aangepast worden volgens de behoeftes binnen het bedrijf. Sessie 1 en 2 zijn verplichte sessies. Gezien het traject de nodige tijd moet krijgen, is het wel aangewezen om minstens 8 sessies in te plannen gespreid over een langere periode.

Inhoud traject:

Sessie 1: Bewustmaking verantwoordelijkheden van een leidinggevende

 1. Doelstelling van de begeleiding (voorbereid met HR en directie)
 2. Case:
  1. Functie leren kennen
  2. Kerncompetenties
  3. Wat wordt verwacht? (waarden vanuit het bedrijf)

Sessie 2: Wat is de rol van de leidinggevende in het personeelsbeleid?

 1. Praktische workshop op vlak van behoeftedetectie tussen productie en personeel
 2. Wat wordt meer verwacht, minder verwacht of mag blijven bestaan zoals het nu loopt?

Sessie 3: Structuur onthaal en opleiding bepalen, analyseren en doen navolgen

 1. Pro's en contra's huidig onthaal - opleidingstraject
 2. Verschil onthaal - opleiding
 3. Waarom opleiding?
 4. Case: Stappenplan opleiding (toegepast op bedrijfseigen thema)
 5. Leervormen
 6. Praktijkgericht aanleren
 7. Omgaan met diverse persoonlijkheidsprofielen

Sessie 4: Optimaal communiceren naar personeel

 1. Oefening: Wat communiceer je naar de werknemers?
 2. Communicatiematrix op afdelingsniveau (doelgroep, soort informatie, kanaal, termijn, ...)
 3. Cascadesysteem - wie geeft informatie?
 4. Overlopen communicatiekanalen
 5. Pro's en contra's kanalen
 6. Brainstorm nieuwe kanalen
 7. Bepalen vaste communicatiekanalen (intern/extern)

Sessie 5: Verbeteren gesprekstechnieken in gesprekken tussen leidinggevenden en werknemers

 1. Voorbeelden van een opvolgingsgesprek, functioneringsgesprek, feedbackgesprek, slecht nieuws gesprek, exitgesprek, ...
 2. Case: rollenspel (start sessie + einde sessie)
 3. Gesprekstechnieken (Luisteren - Samenvatten - Doorvragen)
 4. Feedbacktechnieken (Beschrijven - Uiten - Specifiëren - Consequenties)
 5. Soorten vragen
 6. Valkuilen
 7. Bijsturingsgesprekken
 8. Afronden gesprek
 9. Doelstellingen en afspraken bepalen

Sessie 6: Stijlen leiding geven analyseren + kunnen succesvol delegeren + coachen

 1. Oefening: Diverse stijlen van leiding geven
 2. Bedrijfsdoelstellingen/waarden
 3. hoe best delegeren?
 4. Opvolgen
 5. Tools ifv delegeren: Formeel of informeel overleg
 6. "Coachen" is meer dan "leiding geven"
 7. Wat is coachen?
 8. Link bedrijven - sport

Sessie 7: Motiveren personeel

 1. Ontstaan demotivatie (signalen, hoe zichtbaar?, ...)
 2. Case: Motivatoren
 3. Voorbereiding
 4. Motivatiegesprek (beloon goed resultaten en correct gedrag - ontmoedig fout gedrag)
  1. Vragenlijst behoefteonderzoek
  2. Doelstellingen (SMART)
 5. Opvolging motivatie personeel

Sessie 8: Omgaan met flexibiliteit bij mijn werknemers?

 1. Bedrijfsstrategie
 2. Flexibiliteit in functie van de arbeidsreglementering
 3. Aangepaste werktijden met meer of minder personeel
 4. Flexibiliteit in + en -
 5. Nieuwe vormen van flexibiliteit
 6. Diversiteitbeleid (allochtonen, ouderen, vrouwen, anderstaligen, laaggeschoolden, ...)

Sessie 9: Toezicht op kwaliteits- en veiligheidsbeleid

 1. Visie kwaliteit
 2. Visie veiligheid
 3. Aanwezige middelen en procedures
 4. Link naar vorige sessies (leiding geven, motiveren, coachen, verwachtingen, opleiding, ...) mbt kwaliteit en veiligheid

Sessie 10: Actieve bijdrage tot continu verbeteren

 1. Waarom continu verbeteren?
 2. Visie mbt technologie (strategie)
 3. Link huidige arbeidsmarkt
 4. Case: mentale flexibiliteit aanwezig/niet aanwezig bij team
 5. Link naar vorige sessies (leiding geven, motiveren, coachen, verwachtingen, opleiding, ...) mbt continu verbeteren

Sessie 11: Omgaan met moeilijke karakters

 1. Hoe moeilijke karakters herkennen?
 2. Wat kan de invloed zijn van moeilijke karakters op de collega's?
 3. Strategisch aanpakken of verwijderen?

Sessie 12: Weerstand tot verandering overwinnen

 1. Communicatie bij verandering
 2. Weerstanden inschatten
 3. Anticiperen op verwachte weerstanden
 4. Hoe verandering motiveren?Evaluatie

Na het traject wordt een grondige evaluatie gemaakt van de resultaten. Er wordt samen met u geanalyseerd of er processen en veranderingen in gang zijn gezet en of competenties geoptimaliseerd zijn. Uit deze analyse kan een vervolgaanpak samen besproken worden.


HR tools

Het traject voor leidinggevenden kunnen in combinatie met de effectieve implementatie van HR tools ingezet worden. Op deze manier kan een synergie gecreëerd worden tussen enerzijds het inoefenen van de nodige skills en het effectief invoeren van nodige hulpmiddelen om hun rol beter in te vullen. Dit kan bijvoorbeeld het opstellen van functieprofielen zijn, het ondersteunen in werven van nieuwe teamleden, het uitwerken van een beter loonbeleid , het opmaken van opleidingsplannen of het invoeren/ondersteunen van evaluatiegesprekken zijn.

De workshops zullen dan ook telkens afgestemd worden op het lopende HR project zodat zij betrokken zijn bij de opstelling van de hulpmiddelen en het op de correcte manier kunnen toepassen.